Selectați o țară, pentru a putea adăuga o adresă.
Vă rugăm să introduceți funcția dvs. actuală sau ultima funcție ocupată aici.
Adăugați fișiere aplicației.
Formatele de fișier acceptate: Word, PDF, PPT, jpg, gif, png.
Maxim 10 Mb per fișier și 20 Mb în total.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE pentru solicitări de angajare

Ne bucurăm pentru interesul dumneavoastră față de compania noastră. În cele ce urmează, vă explicăm modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unei solicitări de angajare și avem pregătite mai multe alte informații relevante în acest context.

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Grupul Vion Food (denumit în continuare „noi”) este operatorul în sensul prevăzut de Regulamentul general al UE privind protecția datelor („GDPR”).

2. Responsabilul cu protecția datelor
Puteți consulta responsabilul nostru cu protecția datelor cu privire la toate întrebările legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de exercitarea drepturilor dumneavoastră în temeiul Regulamentului GDPR.
Îl puteți contacta pe acesta la adresa personalberatung@ernaehrung.net.

3. Pentru ce scopuri și în ce temei legal prelucrăm datele cu caracter personal?
Prelucrăm date cu caracter personal care vă vizează pentru scopul solicitării dumneavoastră privind angajarea, în măsura în care acest lucru este necesar pentru decizia asupra stabilirii unei relații de muncă cu noi. Temeiul juridic pentru prelucrare este art. 26 alin. 1 coroborat cu art. 8 teza 2 din Legea federală privind protecția datelor - BDSG. Mai mult, putem prelucra date cu caracter personal care vă vizează în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne apăra împotriva unor revendicări de ordin legal formulate împotriva noastră în cadrul procedurii de solicitare a angajării. Temeiul legal este, în acest sens, art. 6 alin. 1, lit. f GDPR, interesul legitim este, de exemplu, o sarcină a probei în cadrul unei proceduri în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).
În măsura în care se va ajunge la o relație de muncă între dumneavoastră și noi, putem prelucra datele cu caracter personal deja primite de la dumneavoastră în contextul relației de muncă în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 1 BDSG, dacă prelucrarea este necesară pentru derularea sau încetarea relației de muncă ori pentru exercitarea sau îndeplinirea drepturilor și obligațiilor privind reprezentarea intereselor angajaților rezultate conform legii, a unui contract colectiv de muncă, a unui acord la nivel de companie sau acord privind serviciile (acord colectiv).

4. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?
Prelucrăm date care sunt în legătură cu solicitarea dumneavoastră pentru angajare. Acestea pot fi date generale despre persoana dumneavoastră (cum ar fi numele, adresa și datele de contact), informații despre calificările dumneavoastră profesionale și educația școlară, informații despre pregătirea profesională ori alte informații pe care ni le transmiteți în legătură cu solicitarea dumneavoastră.
În plus, putem prelucra informații legate de activitatea profesională pe care dumneavoastră le-ați făcut publice, cum ar fi, de exemplu, un profil pe rețelele profesionale de socializare.

5. Ce categorii de destinatari de date există?
Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal companiilor afiliate nouă, în măsura în care acest lucru este permis în cadrul scopurilor prezentate la punctul 3 și în temeiul legal specificat. În plus, datele cu caracter personal sunt prelucrate în numele nostru pe bază de contracte în conformitate cu dispozițiile art. 28 GDPR, în special de către furnizori de servicii de hosting sau furnizori de sisteme de gestionare a solicitanților de locuri de muncă.

6. Se intenționează transmiterea către un stat terț?
Nu se intenționează transmiterea către un stat terț.

7. Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât acest lucru este necesar pentru decizia cu privire la solicitarea dumneavoastră de angajare. Dacă nu se va realiza o relație de muncă între dumneavoastră și noi, vom putea continua încă să stocăm date în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne apăra împotriva unor eventuale revendicări de natură juridică. În acest sens, documentele solicitării de angajare vor fi șterse după 6 luni de la notificarea deciziei privind respingerea, cu excepția cazului în care este necesară o stocare de durată mai lungă datorită unor litigii.

8. Ce drepturi aveți dumneavoastră?
În calitate de solicitant pentru angajare la noi, aveți următoarele drepturi de protecție a datelor, în funcție de situația din cazuri individuale, pentru exercitarea cărora pe puteți contacta oricând pe noi sau pe responsabilul nostru cu protecția datelor, la datele menționate la  punctele 1 și 2:
a. Informații
Aveți dreptul de a primi informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, precum și de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau copii ale acestor date. Acest lucru include informații despre scopul utilizării, categoria datelor utilizate, destinatarii acestora și utilizatorii autorizați și, dacă este posibil, despre durata planificată a stocării datelor sau, dacă acest lucru nu este posibil, despre criteriile pentru stabilirea acestei durate.
b. Rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm fără întârziere orice date cu caracter personal incorecte care vă vizează. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
c. Dreptul de a formula contestație
În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează se realizează în temeiul art. 6 alin.1 lit. f GDPR, aveți dreptul de formula oricând contestație față de prelucrarea acestor date, din motive care decurg din situația dumneavoastră specială. Atunci, nu vom mai prelucra aceste date cu caracter personal, decât dacă putem dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc cadrul intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea servește la formularea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.
d. Dreptul de revocare
Dacă prelucrarea se bazează pe un consimțământ, aveți dreptul de a revoca în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de date efectuate în temeiul consimțământului acordat până la revocare. Puteți să ne contactați oricând, pe noi sau pe responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.
e. Dreptul la ștergere
Aveți dreptul de a solicita față de noi ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, iar noi suntem obligați să ștergem imediat datele cu caracter personal, în măsura în care unul dintre următoarele motive este incident:
• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în oricare alt mod.
• Formulați contestație față de prelucrare în conformitate cu punctul 8.c de mai sus și nu sunt întrunite motive legitime imperative pentru prelucrare.
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate fără temei legal.
• Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul legislației UE sau al legislației statelor membre aplicabile în cauză.
Acest lucru nu se aplică dacă prelucrarea este necesară:
• pentru a îndeplini o obligație legală care necesită prelucrarea în conformitate cu legislația UE sau legislația statelor membre aplicabile în cauză.
• pentru a formula, exercita sau apăra revendicări legale.
f. Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
• contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor cu caracter personal,
• prelucrarea este fără temei legal iar dumneavoastră refuzați ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal,
• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră mai aveți nevoie de acestea pentru a formula, exercita sau apăra revendicări legale, sau
• ați formulat contestație față de prelucrare în conformitate cu punctul 8.c de mai sus, atâta timp cât nu s-a stabilit încă dacă motivele noastre legitime cântăresc mai mult decât ale dumneavoastră.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu litera e, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate - exceptând stocarea acestora - numai cu acordul dumneavoastră ori pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale, pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau persoane juridice, sau din motive ale unui interes public important al UE sau al unui stat membru. Dacă ați obținut o restricționare a prelucrării, vă vom înștiința înainte ca restricționarea să fie suspendată.
g. Dreptul de a formula plângere
Fără a aduce atingere oricărei alte căi administrative sau judiciare de atac, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al locului de reședință, al locului dumneavoastră de muncă sau al locului presupusei încălcări, dacă sunteți de părerea că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor Regulamentului  GDPR.

9. Necesitatea de a furniza date cu caracter personal
Furnizarea de date cu caracter personal nu este prevăzută nici prin lege, nici prin contract, și nici nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru încheierea unui contract de muncă cu noi. Acest lucru înseamnă că, dacă nu ne furnizați date cu caracter personal într-o solicitare pentru obținere a unui loc de muncă, nu vom începe o relație de muncă cu dumneavoastră.

10. Fără decizii luate în mod automatizat
Nu este luată în mod automatizat o decizie în cazuri individuale în sensul prevăzut de art. 22 GDPR, ceea ce înseamnă că decizia cu privire la solicitarea dumneavoastră nu se bazează exclusiv pe o procesare automatizată a datelor.

Înapoi